Vodoprivreda Trebišnjica a.d. Trebinje saziva 16. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"VODOPRIVREDA TREBIŠNJICA" a.d. Trebinje
Republike Srpske broj 33 89100 Trebinje
Broj: 05-10/2021
Dana: 29.10.2021. godine

Na osnovu članova 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 59/08, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 52. Statuta "VODOPRIVREDA TREBIŠNJICA" a.d. Trebinje (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj dana, 29.10.2021. godine, donio odluku kojom

SAZIVA

XVI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "VODOPRIVREDA TREBIŠNJICA" a.d. Trebinje koja će se održati 26.11.2021. godine (petak) sa početkom u 11:00 časova u prostorijama notara Popara Maje, Ulica Vuka Karadžića 37 v, Trebinje.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme "VODOPRIVREDA TREBIŠNJICA" a.d. Trebinje i osnivanju "VODOPRIVREDA TREBIŠNJICA" d.o.o. Trebinje;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju "VODOPRIVREDA TREBIŠNJICA" d.o.o. Trebinje;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva;
6. Donošenje Odluke o razriješenju članova Upravnog odbora Društva;
7. Razno.

U slučaju da XVI vanredna sjednica Skupštine akcionara Duštva ne bude održana zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283.stav (2) Zakona o privrednim društvima RS, sjednica Skupštine akcionara će biti održana istog dana,na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 15.30 časova. Pravo da učestvuju u radu skupštine i pravo odlučivanja na Skupštini akcionara imaju svi akcionari Društva, lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, upisani u knjigu akcionara na dan 16.11.2021.godine. Akcionari mogu glasati i pisanim putem uz obavezu da svoje pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda dostave do početka rada Skupštine akcionara. Materijali za dnevni red dostupni su na uvid akcionarima u sjedištu Društva na adresi Republike Srpske broj 33, Trebinje i mogu se pogledati svakim radnim danom od 8 do 16 časova počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine akcionara.
Oglas o sazivanju XVI vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva objaviće se na način propisan Zakonom o privrednim društvima RS.

Obavještenje
Obavještavaju se akcionari Društva da u skladu sa članom 435. Stav (1) tačke a) i v) Zakona o privrednim društvima, mogu da koriste pravo nesaglasnog akcionara s obzirom da se radi o promjeni pravne forme Društva i izmjeni i dopuni Statuta Društva kao osnivačkog akta.


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: VPTR