Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

NADZORNI ODBOR
Broj: NO-7466-U/16.2
Datum: 29.10.2021. godine

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11), članova 267., 272., 277. stav 1., i 304. stav 1.tačka g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09,100/11 i 67/13), 34., 36. i 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, te članovima 2.,8.,9.,10.,11.,12 i 13. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, a u vezi Odluke Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje broj: NO-7466-U/16.1 od 29.10.2021. godine, Nadzorni odbor Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje je na U (petoj) redovnoj sjednici održanoj dana 29.10.2021. godine u Trebinju, jednoglasno

SAZIVA
godišnju sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga
"ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

koja će se održati dana 30.11.2021. godine (utorak) u Trebinju, u maloj sali Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, obala Luke Vukalovića broj 2, sa početkom u 11,00 časova. Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izvještaj Komisije za glasanje;
2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa IV (četvrte) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 08.10.2021. godine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektranena Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2020. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „ERS"MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, za poslovnu 2020. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim u toku 2020. godine između Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2020. godini;
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period januar - decembar 2020. godine;
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka o reviziji Nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za godinu koja se završava na dan 31.12.2020. godine;
10. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinjeza 2020. godinu;
11. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o poslovanju Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za period I do XII 2020. godine;
12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanih finansijskih izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za godinu koja se završava na dan 31.12.2020. godine;
13. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i „Hidroelektrane Dabar" društvo sa ograničenom odgovornošću Trebinje, za period I do XII 2020. godine;
14. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti Mješovitog Holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje ostvarene u poslovnoj 2020. godini
15. Donošenje Odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju Nezavisnog revizora „GRANT THORNTON" d.o.o. Banja Luka za 2020. godinu i prihvatanje preporuka datih u pismu rukovodstvu
16. Razno.

U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara u nedostatku kvoruma, ne održi dana 30.11.2021. godine (utorak), ponovljeno će se održati dana 07.12.2021. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, tj. na dan: 23.11.2021. godine (utorak).
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeća. Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278 a. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17).
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane
suda.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisanim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje. Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem (preporučena pismena pošiljka, telefaks ili korištenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine, na adresu Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, obala Luke Vukalovića broj 2 ili na telefaks broj +387 59 260 782.
Pisane izjave prispjele putem telefaksa (drugih tehničkih sredstava) koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.
Ovaj Saziv je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", na internet stranici Preduzeća, kao i na oglasnim tablama Preduzeća, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima.
Prijedlozi odluka koje se nalaze na Dnevnom redu zakazane Skupštine biće naznačeni u navedenim dnevnim listovima, dostupni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća, i na oglasnim tablama Preduzeća, a materijali u skladu sa Dnevnim redom zakazane Skupštine su dostupni na internet stranici Preduzeća i na oglasnoj tabli Preduzeća. Uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15 časova i u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća "HET"-a, kancelarija br. 18. i poslovnim prostorijama organizacionih dijelova preduzeća "HET"-a.
Preduzeće obezbjeđuje kopije akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Preduzeća, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeća u redovno radno vrijeme. Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.

 

Nadzorni odbor

 

 Prečice: HETR