Elektro Doboj a.d. Doboj saziva 46. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Elektro Doboj a.d. Doboj

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08 i 58/09), člana 272. stav 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 100/11) i člana 44. tačka 4. Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, Nadzorni odbor

SAZIVA
Četrdeset šestu godišnju sjednicu skupštine akcionara
MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj

Četrdeset šesta godišnja sjednica skupštine akcionara MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj održaće se dana 26.11.2021. godine (petak) u sali za sastanke MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ulica Nikole Pašića 77. u Doboju, sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Četrdeset pete vanredne sjednice skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2020. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2020. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2020. godinu
8. Razmatranje prijedloga raspodjele neto dobiti i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj ostvarene u 2020. godini
9. Informacija o Akcionom planu za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju Grant Thornton d.o.o. Banja Luka za 2020. godinu
10. Razno

U slučaju da se 46. godišnja sjednica skupštine akcionara ne održi dana 26.11.2021. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 3.12.2021. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica.
Pripremljeni materijal po predloženom dnevnom redu može se staviti na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva do održavanja skupštine, u terminu od 8,00 do 14,00 časova u stručnoj službi preduzeća.
Materijal za sjednicu skupštine akcionara možete pogledati na internet stranici www.elektrodoboj.net.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno 16.11.2021. godine.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu skupštine akcionara.

U Doboju, 18.10.2021. godine
Broj: NO-12349/21


Predsjednik Nadzornog odbora

Dr Ljubiša Lukić, s.r.

 

 Prečice: ELDO