RiTE Gacko a.d. Gacko saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Rite Gacko a.d. Gacko

Nadzorni odbor
Broj: 01-NO-I-12299/10
Gacko, 15.10.2021. godine

Na osnovu člana 268. stav 1.tačka a) Zakona o privrednim društvima, člana 44. tačka 4. Statuta Mješoviti Holding„Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", A.D. Gacko, člana 8. i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Mješoviti Holding„Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko",A.D. Gacko i Odluke o sazivanju Skupštine akcionara, broj: 01-NO-12299/9 od 15.10.2021. godine, Nadzorni odbor Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d.Gacko

SAZIVA
o sazivanju 21. (dvadesetprve) redovne sjednice Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.
Trebinje - ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", A.D. Gacko

21. (dvadesetprva) redovna sjednica Skupštine Akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske"Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko",A.D. Gacko održaće se u Velikoj sali Preduzeća u Gacku,dana 16.11.2021. godine (utorak) sa početkom u 12 časova.
U slučaju da se 21. (dvadesetprva)redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica će se održati 23.11.2021. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
2. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela
a. predsjednika Skupštine akcionara
b. zapisničara i dva ovjerivača,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 25.(dvadesetpete) vanredne sjednice Skupštine A.D,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko za 2020/2021. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko za 2020/2021. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP„Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d., Gacko i povezanih lica u 2020. godine
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko za 2020. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje finansijskog Izvještaja Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko za 2020. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za godinu koja se završava 31.12.2020. godine i Izvještaj nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka,
10. Donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređenog dobitka za pokriće dijela gubitka Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko,
11. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka u revizorskom izvještaju Grant Thorton d.o.o. Banja Luka za 2020. godinu i prihvatanje datih preporuka,
12. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće akcionarsko društvoTrebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Gacko" akcionarsko društvo Gacko
13. Tekuća pitanja

U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara u nedostatku kvoruma, ne održi 16.11.2021. godine (utorak) sa početkom u 12 časova, ponovljena će se održati 23.11.2021. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku, koji budu imali taj status na dan 06.11.2020. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skušštine akcionara mora biti sačinjena u skladu sa Upustvom o načinu zastupanja akcionara na Skupštini akcionara (Sl. Glasnik RS, broj:68/09 od 29.07.2009 godine) ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjerena od strane Suda.
Potpis pismene izjave akcionara, koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Uvid u prijedlog akata materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Uprave (kancelarija Sindikata i Pravne službe) u vremenu od 7 do 15 časova.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pismenim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko.
Pismene izjave „za" i „protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda treba obavezno dostaviti osam (8) dana prije zasjedanja Skupštine akcionara na adresu MH „ERS" MP Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.
Pismene izjave o glasanju bez propisane ovjere i pismene izjave prispjele putem telefaksa, koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave, neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.

Predsjednik Nadzornog odbora
Milidrag Milinko , dipl.ing.maš.s.r.

 

 Prečice: RITE