Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad saziva 26. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad

MH „ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE"
ZP „HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD
MRKONJIĆ GRAD
Broj: NO-58/21
Datum: 11.10.2021. godine

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 45. tačka 4. Statuta ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, Nadzorni odbor ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

SAZIVA
XXVI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad

XXVI vanredna sjednica Skupštine akcionara ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, održaće se dana 27.10.2021. godine u Upravnoj zgradi u Mrkonjić Gradu, ulica Svetog Save 13.a , sa početkom u 12 časova.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor Predsjednika skupštine akcionara i
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXV vanredne sjednice Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2021. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za period 2021-2023. godine


Materijali za sve tačke dnevnog reda nalaze se na oglasnim tablama Preduzeća. U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara, u nedostatku kvoruma, ne održi 27.10.2021. godine, ponovljeno će se održati 02.11.2021. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine, odnosno sa stanjem na dan 18.10.2021. godine.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Prijedlog akata - materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na oglasnim tablama ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, a uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15 časova.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pismenim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad.
Pismene izjave „za" i „protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda treba obavezno dostaviti osam (8) dana prije zasjedanja Skupštine na adresu ZP „Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkonjić Grad, ul. Svetog Save 13. ili na telefon broj: 050 211-352.
Pismene izjave o glasanju bez propisane ovjere i pismene izjave prispjele putem telefaksa, koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave, neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.

 

Predsjednik
Nadzornog odbora
Mr Tomislav Todorović, sr.

 

 Prečice: HELV