RiTE Gacko a.d. Gacko saziva 25. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Nadzorni odbor
Broj: 01-NO-I-11909/7
Gacko, 08.10.2021. godine

Na osnovu člana 268. stav 1.tačka a) Zakona o privrednim društvima, člana 44. tačka 4. Statuta Mješoviti Holding„Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", AD Gacko, člana 8. i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko",AD Gacko i Odluke o sazivanju Skupštine akcionara, broj: 01-NO-11909/6 od 08.10.2021. godine,Nadzorni odbor Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko

SAZIVA
o sazivanju 25. (dvadesetpete) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda RepublikeSrpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", AD Gacko

25. (dvadesetpeta) vanredna sjednica Skupštine Akcionara MH „Elektroprivreda Republike Srpske"Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko",AD Gacko održaće se u Velikoj sali Preduzeća u Gacku dana 26.10.2021. godine (utorak) sa početkom u 12 časova.
U slučaju da se 24. (dvadesetčetvrta)vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica će se održati 02.11.2021. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
2. Donošenje Odluke o izboru radnih tijela a. predsjednika Skupštine akcionara
ć. zapisničara i dva ovjerivača,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 24. (dvadesetčetvrte) vanredne sjednice Skupštine AD
4. Razmatranje i usvajanje izmijenjenog Plana poslovanja MH „ERS"MP a.d.Trebinje- ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d.Gacko za period 2021 - 2023. godina,
5. Razmatranje i usvajanje izmijenjenog Plana poslovanja MH „ERS"MP a.d. Trebinje- ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko za 2021. god, u okviru trogodišnjeg plana poslovanja za period 2021.-2023. godine,
6. Tekuća pitanja

U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara u nedostatku kvoruma, ne održi 26.10.2021. godine (utorak) sa početkom u 12 časova, ponovljena će se održati 02.11.2021. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku, koji budu imali taj status na dan 16.10.2021. godine. Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skušštine akcionara mora biti sačinjena u skladu sa Upustvom o načinu zastupanja akcionara na Skupštini akcionara (Sl. Glasnik RS, broj:68/09 od 29.07.2009 godine) ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjerena od strane Suda. Potpis pismene izjave akcionara, koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Uvid u prijedlog akata materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Uprave (kancelarija Sindikata i Pravne službe) u vremenu od 7 do 15 časova. Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pismenim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", AD Gacko.
Pismene izjave „za" i „protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda treba obavezno dostaviti osam (8) dana prije zasjedanja Skupštine akcionara na adresu MH „ERS" MP Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", AD Gacko. Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima. Pismene izjave o glasanju bez propisane ovjere i pismene izjave prispjele putem telefaksa, koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave, neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.

 

Predsjednik Nadzornog odbora
Milidrag Milinko,dipl.inž.maš.

 Prečice: RITE