Unicep company a.d. Banja Luka saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

UNICEP COMPANY AD BANJA LUKA
Svetozara Markovića 15 78000 Banja Luka
Broj: 1-10/21
Datum: 01.10.2021.

Na osnovu članova 267, 272 i 304 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 48 Statuta društva Unicep Company a.d. Banja Luka, Upravni odbor društva je na sjednici održanoj dana 01.10.2021. godine donio odluku kojoj

SAZIVA

15. (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara Unicep Company a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 08.11.2021. godine sa početkom u 14 časova u prostorijama Hotela Jelena u Banjoj Luci, u ulici Jovana Dučića 25.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjednika,
- komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne14. redovne sjednice Skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2021. godinu,
8. Razno.

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i % učešća u glasačkim pravima sa stanjem na
dan 29.10.2021. godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u prostorijama sjedišta društva svakim radnim danom od 8 do 15 časova. Materijali i prijedlozi svih odluka objavljuju se i na internet sajtu Banjalučke berze. U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana i na istom mjestu sa početkom u 16 časova.


Upravni odbor

 Prečice: UNCM