Duvan a.d. Bijeljina saziva 27. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Duvan a.d. Bijeljina

"DUVAN" AD BIJELJINA
Ul. Stefana Dečanskog,125
Broj: 835 /21
Dana: 04.10.2021. god.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim preduzećima i člana 73. Statuta "Duvan" a.d. Bijeljina, Upravni odbor Društva je na svojoj sjednici održanoj dana 04.10.2021. god. donio:

ODLUKU O SAZIVU
XXVII vanredne Skupštine akcionara "Duvan" a.d. Bijeljina

Sjednica vanredne Skupštine akcionara "Duvan" a.d. Bijeljina održaće se dana 25.10.2021. god. (ponedjeljak) sa početkom u 11 časova u sjedištu Društva, ulica Stefana Dečanskog br. 125, Bijeljina.
Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara,
2. Imenovanje radnih tijela:
o verifikacione komisije,
o zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izvještaj verifikacione komisije,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXVI Skupštine akcionara,
5. Donošenje Odluke o prodaji dijela osnivačkog udjela u MKD ,,Privrednik" d.o.o. Bijeljina (na prijedlog Upravnog odbora),
6. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u MKD ,,Privrednik" d.o.o. Bijeljina u iznosu od 80 % ( na prijedlog Upravnog odbora), .

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skuptine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari po osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 15.10.2021. god.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica sa istim dnevnim redom će se održati 01.11.2021. god. na istom mjestu sa početkom u 11 časova.
Materijali za sjednicu su dostupni akcionarima u sjedištu Društva, u uluci Stefana Dečanskog br. 125 Bijeljina, svakim radnim danom od 8 do 14 časova, a prijedlozi odluka će se objaviti na sajtu "Duvan" a.d. i na sajtu Banjalučke berze www.blberza@com.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Pašaga Halilović

 Prečice: DUVN