Veterinarska stanica a.d. Doboj saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Veterinarska stanica a.d. Doboj

VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu članova 267,272 stav 4, i 442. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i Odluke Upravnog odbora Veterinarske stanice AD Doboj UO 22/18 od 24.09.2021. godine, Upravni odbor objavljuje

POZIV
za 21. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Veterinarske stanice AD Doboj

Skupština će se održati dana 04.11.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 14 časova u Doboju, ulica Krnjinske srpske brigade 123, u upravnoj zgradi Društva
Za sjednicu Skupštine akcionara predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Veterinarske stanice AD Doboj:
a) Predsjednik Skupštine
b) Komisija za glasanje
c) Zapisničar i ovjerivači zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020.godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2020.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2020.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2020.godinu,
7. Donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti iz 2020.godine
8.Verifikacija izbora direktora Društva
9.Izbor članova Upravnog odbora Društva

Materijal za redovnu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8-15 časova u sjedištu Društva.

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 15 časova, sa istim dnevnim redom.

Broj: UO
Datum:25.09.2021.godine

 

UPRAVNI ODBOR

 

 Prečice: VSDB