Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje

Broj: NO-668-9-33/21
Datum: 23.09.2021. godine

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11), članova 267., 272., 277. stav 1., i 304. stav 1.tačka g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, te članovima 2. i 14. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, a u vezi Odluke Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS"- MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje broj: NO-668-9-32/21od
23.09.2021. godine, Nadzorni odbor Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje je po posebnom postupku, putem telefonskog izjašnjavanja svih članova Nadzornog odbora, dana 23.09.2021.godine

SAZIVA
IV (četvrtu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje
ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje koja će se održati dana 08.10.2021. godine (petak) u Trebinju, u maloj sali Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, obala
Luke Vukalovića broj 2, sa početkom u 11,00 časova.

Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D:

1. Izvještaj Komisije za glasanje;
2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa III (treće) vanredne sjednice Skupštine akcionara
4. Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 29.06.2021. godine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2021. godinu;
5.Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period 2021. - 2023. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE „Dabar" d.o.o. Trebinje za 2021. godinu;
7. Donošenje Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE „Dabar" d.o.o. Trebinje za period 2021. - 2023. godinu;
8. Razno.

U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 08.10.2021. godine (petak), ponovljena Skupština akcionara održaće se 15.10.2021. godine (petak) na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim Dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice
Skupštine akcionara Preduzeća, tj. na dan: 28.09.2021. godine (utorak).
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeća. Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine
mora biti ovjerena od strane nadležnog organa. Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278 a. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik
Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17).
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisanim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje.
Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem (preporučena pismena pošiljka, telefaks ili korištenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine, na adresu Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, obala Luke Vukalovića broj 2 ili na telefaks broj +387 59 260 782.
Pisane izjave prispjele putem telefaksa (drugih tehničkih sredstava) koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.
Ovaj Saziv je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", na internet stranici Preduzeća, kao i na oglasnim tablama Preduzeća, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima.
Prijedlozi odluka koje se nalaze na Dnevnom redu zakazane Skupštine biće naznačeni u navedenim dnevnim listovima, dostupni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća, i na oglasnim tablama Preduzeća, a materijali u skladu sa Dnevnim redom zakazane Skupštine su dostupni na internet stranici Preduzeća i na oglasnoj
tabli Preduzeća. Uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 08,00 do 14,00 časova i u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća "HET"-a, kancelarija br. 26. i poslovnim prostorijama organizacionih dijelova preduzeća "HET"-a.
Preduzeće obezbjeđuje kopije akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Preduzeća, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeća u redovno radno vrijeme.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.


Nadzorni odborPrečice: HETR