Vodovod a.d. Banja Luka saziva 19. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

„VODOVOD" a.d.
BANJA LUKA
Dana, 17.09.2021.god.

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik RS", br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik RS", br.127/08, 58/09,100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 56. tačka 7. Statuta Društva-prečišćeni tekst, Nadzorni odbor akcionarskog društva „Vodovod" Banja Luka, na svojoj 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 17.09.2021.godine

S A Z I V A
19. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „Vodovod" a.d. Banja Luka, koja će se održati dana, PONEDJELJAK , 11.10.2021. godine u 12,00 časova u prostorijama a.d. „Vodovod" (Upravna zgrada) u Ul. 22. aprila br.2 u Banja Luci.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D n e v n i  r e d

1. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje,
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 21. godišnje sjednice Skupštine akcionara
Društva održane dana 28.06.2021.godine.
3. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva, zbog isteka mandata.
4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Društva.
5. Razno

U slučaju da se 19. vanredna Skupština ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati u ponedjeljak, 18.10.2021.godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za 19. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske" i „ Nezavisne novine". Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan 01.10.2021.god. Uvid u materijal za Skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od
12-14 časova u Upravnoj zgradi „Vodovoda" a.d. u Ul. 22. aprila br.2 Banja Luka u kancelariji br. 22.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Ana Kukavica, dipl.ekonomista, s.r.

 Prečice: VDBL