Lisina a.d. Šipovo - Otvoren stečajni postupak

Izvor:  Službeni glasnik 39/18

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 124919 17 St, od 27.4.2018. godine, u 9.30 časova, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: Komunalno preduzeće "Lisina" akcionarsko društvo Šipovo, Ulica Nikole Tesle broj 31, Šipovo, MBS 1-128-00, MB 01202995, JIB 4401314260006.
Stečajni upravnik je Aleksandar Vuksan iz Banje Luke, Ulica Branka Ćopića broj 11. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske" prijave stečajnom sudu svoja potraživanja u skladu sa članom 169. Zakona o stečaju.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske" prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju).
Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja, na žiro račun republički javni prihodi - takse, broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za četvrtak, 14.6.2018. godine, u 11.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva broj 108, sala za suđenje/prizemlje. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta.
Nalaže se Registru ovog suda i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Šipovo da zabilježbu o otvaranju stečajnog postupka upišu u registar poslovnih subjekata, odnosno u zemljišnoknjižne registre ukoliko je stečajni dužnik vlasnik i posjednik nekretnina.
Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 27.4.2018. godine.


(57 0 St 124919 17 St-su)

 Prečice: LSNA