Ključ ŠIK a.d. Čajniče - Zaključen postupak likvidacije

Izvor:  Službeni glasnik RS broj 56/15

RJEŠENJE


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Maloprodaja "Ključ ŠIK" Sarajevo a.d. Čajniče.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora Slavko Gavrilović iz Trnova.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisaće se iz registra Okružnog privrednog suda u Trebinju, koje je upisano u registarski uložak broj RU-1-1141-00.
4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenom glasniku Republike Srpske" i putem oglasne table Suda.
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.

(62 0 L 010481 15 L-su)Prečice: KSIK