Fast a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju - Zaključen stečajni postupak

Izvor:  Službeni Glasnik RS 10/17

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija Samra Akova, u stečajnom postupku nad AD "Fabrilka specijalnih transmisija" - u stečaju, Trg Ilidžanske brigade bb, Istočno Sarajevo, donio je 18.1.2017. godine sljedeće

RJEŠENJE

1. Zaključuje se stečajni postupak nad Akcionarskim društvom "Fabrika specijalnih transmisija" Istočno Sarajevo, JIB 4400512360001, matični broj 1172620, u skladu sa pravosnažnim Rješenjem o potvrdi stečajnog plana od 12.4.2016. godine.

2. U skladu sa Rješenjem ovog suda od 12.4.2016. godine, nadzor nad sprovođenjem stečajnog plana vršiće stečajni upravnik, Odbor povjerilaca i stečajni sud u periodu od tri godine od dana pravosnažnosti navedenog rješenja.

3. Troškove nadzora snosi stečajni dužnik.

4. Dužnost stečajnog upravnika i Odbora povjerilaca ne prestaje sa zaključenjem stečajnog postupka.

5. Odjeljenje registra ovog suda će na osnovu ovog rješenja i pravosnažnog Rješenja o potvrdi stečajnog plana od 12.4.2016.godine upisati zabilježbu nadzora nad sprovođenjem plana u trajanju od tri godine.

6. Ovo rješenje, sa razlozima zaključenja stečajnog postupka, kao i određivanje nadzora nad sprovođenjem plana objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".


Obrazloženje

Nad stečajnim dužnikom otvoren je stečajni postupak Rješenjem Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, broj: 61 0 St 003552 11 St, od 20.4.2012. godine, a oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj 40, od 10.5.2012. godine.
Skupština povjerilaca donijela je Odluku na izvještajnom ročištu od 17.7.2014. godine da stečajni upravnik objavi javni oglas za reorganizaciju stečajnog dužnika i izbor partnera za reorganizaciju.
Nakon sprovedene procedure izbora partnera za reorganizaciju i podnošenja stečajnog plana, Sud je donio Rješenje kojim se stečajni plan potvrđuje, i to 12.4.2016. godine, koje je postalo pravosnažno 29.6.2016. godine. Nakon pravosnažnosti Rješenja o potvrdi plana i ispunjavanja uslova za zaključenje utvrđenih tim planom, te nakon dostavljanja dokaza od strane stečajnog upravnika o izmirenju nespornih obaveza stečajne mase u skladu sa Rješenjem o potvrdi plana, Sud je donio Odluku kao u izreci u skladu sa čl. 189, 190. i 191. Zakona o stečajnom postupku.

Stečajni sudija, Samra Akova, s.r.


Pouka
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Višem privrednom sudu u Banjaluci u roku od osam dana od dana prijema. Žalba se podnosi putem ovog suda u tri primjerka.


(61 0 St 003552 11 St-su)

 

 Prečice: FAST