Termomontaža a.d. Banja Luka saziva 25. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Termomontaža a.d. Banja Luka

Termomontaža a.d. Banja Luka
- Upravni odbor -

Na osnovu čl. 267. Zakona o privrednim društvima i čl. 29. Statuta Termomontaže a.d. Banja Luka, Upravni odbor

S A Z I V A

XXV (dvadesetpetu) vanrednu sjednicu Skupštinu akcinara Termomontaže a.d. Banja Luka koja će se održati 06. 10. 2021.god. sa početkom u 14.00 časova u prostorijama Društva u Karađorđevoj ulici br. 2.

U slučaju nepostojanja kvoruma sjednica će se održati istog dana sa početkom u 15,00 časova sa istim dnevnim redom.
Dokaz o zastupanju potrebno je dostaviti stručnoj službi Društva prije početka rada Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 27. 09. 2021. godine
Uvid u materijale može se izvršiti svakim radnim danom od 9,00 - 15,00 sati u prostorijama Društva u Banja Luci, Karađorđeva broj 2.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći:
Dnevni red
1. Izbor predsjednika Skupštine Društva,
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik ,
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
4. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa XXIII (dvadesettreće) i XXIV ( dvadestčetvrte) sjednice
Skupštine akcionara,
5. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora (zbog isteka mandata),
6 Donošenje odluke o izboru novih članova Upravnog odbora.


Predsjednik Upravnog odbora
Ranko Savanović

 Prečice: TRMN