Addiko Bank a.d. Banja Luka saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save broj 13
Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. gl. RS br. 4/17), člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br 127/08,
58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 23. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, daje se

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Banka), a koja će se održati u
Banjaluci, u prostorijama Addiko Bank a.d. Banjaluka, Aleja Svetog Save 13, Banjaluka na dan 29.09.2021. godine u
09,00 časova sa slijedećim dnevnim redom:


1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i usvajanje dnevnog reda:
1.1 Izbor predsjednika Skupštine
1.2 Izbor zapisničara
1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika
2. Utvrđivanje kvoruma za rad
3. Usvajanje Zapisnika sa redovne sjednice Skupštine Banke održane 29.04.2021. god
4. Odluka o razrješenju člana i predsjednika Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banjaluka, na lični zahtjev (ostavka)
g-đe Biljane Rabitsch


Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti
RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice
Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 19.09.2021. godine.
Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju može ostvariti, lično ili putem punomoćnika, akcionar koji se prijavio Komisiji za glasanje
Banke najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje sjednice Skupštine. Registracija prijavljenih akcionara vršit će
se pola sata prije zakazanog početka sjednice.
Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Banke u ulici Aleja Svetog Save 13 u Banjaluci, u redovno radno vrijeme, počev od 19.09.2021. godine.

ADDIKO BANK AD BANJALUKAPrečice: KRLB