Komercijalna banka a.d. Banja Luka saziva 15. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Komercijalna Banka AD Banja Luka
Ulica Jevrejska br. 69 Banja Luka
Nadzorni odbor

Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. glasnik RS broj 04/17, 19/18 i 54/19), člana 19. i
20. Statuta Komercijalne Banke AD Banja Luka, Nadzorni odbor Banke dana 03.09.2021. godine

S A Z I V A
15. (petnaestu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka, koja
će se održati dana 29.09.2021. godine (srijeda) u 11,00 časova u prostorijama Komercijalne
Banke AD Banja Luka, Ulica Jevrejska br. 69 Banja Luka.

Za sjednicu skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka predlaže se sledeći:
Dnevni red
1. Izbor predsjednika Skupštine Banke
2. Imenovanje
• Komisije za glasanje
• Akcionara koji overavaju zapisnik
• Zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa 21. redovne sjednice skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog eksternog revizora za reviziju
`inansijskih izvještaja i za reviziju informacionog sistema Komercijalne Banke AD Banja Luka za
2021. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati varijabilnog dijela naknade (bonusa) za 2020.
godinu

Napomena:
Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini imaju akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV Republike Srpske nalaze deseti dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine odnosno akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV Republike Srpske nalaze dana 19.09.2021. godine. Saziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Banke i internet stranici berze, kao i u prostorijama Banke u Banjoj Luci u ul. Jevrejska broj 69. u terminu od 8-16 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Damir KuderPrečice: KMCB