Farma koka nosilja a.d. Milići saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Farma koka nosilja a.d. Milići

Na osnovu člana 35 tačka 9. Statuta Akcionarskog društva "Farma koka nosilja"- prečišćeni tekst, Upravni odbor AD "Farma koka nosilja" Milići, je na sjednici održanoj dana 07.09.2021 . godine, d o n i o:

O D L U K U
I
o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara za 2021.godinu AD "Farma koka nosilja" Milići. Skupština akcionara će se održati dana 29.09.2021. godine (srijeda) u prostorijama AD "Farma koka nosilja" u Vukšić Polju sa početkom u 12,00 časova.


Za Vanrednu Skupštinu akcionara se predlaže sledeći:

D n e v n i  r e d

1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika od strane predsjedavajućeg Skupštinom akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma,
3. Izbor Predsjednika Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda,
5. Razmatranje i donošenje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD "Farma koka nosilja",
7. Utvrđivanje prečišćenog teksta Statuta AD "Farma koka nosilja" Milići,
8. Tekuća pitanja.


II
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan 19.09.2021. godine lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

III
Kopije materijala za Skupštinu akcionara, akcionari mogu pogledati svakim radnim danom u prostorijama Društva u Vukšić Polju. U slučaju da se Skupština akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara će biti održana narednog dana, odnosno 30.09.2021. godine (četvrtak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnim listovima „Nezavisne novine" i „Glas Srpske" i na internet stranici Banjalučke berze.


Predsjednik Upravnog odbora
Aleksandar DukićPrečice: FKNO