Dunav osiguranje a.d. Banja Luka saziva 67. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Dunav osiguranje a.d. Banja Luka

DUNAV OSIGURANjE a.d.
BANjA LUKA
- Upravni odbor-
Broj: 01-849-3-1/21
Dana: 8.9.2021.g.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) člana 58. Statuta DUNAV OSIGURANjE a.d. Banja Luka, - prečišćeni tekst, broj 01-79-4-1-5/20 od
26.02.2020.godine i Odluke Upravnog odbora „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka, broj 01-849-3/21 od 8.9.2021. godine, Upravni odbor „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka, svim akcionarima „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka, upućuje

P O Z I V
za 67. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 30.9.2021.
godine (četvrtak) u prostorijama „DUNAV OSIGURANjE"a.d. Banja Luka, u Ulici Veselina Masleše broj 28, sa početkom u 11,00 časova

Za 67. vanrednu sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika na sjednici Skupštine.
1.1.Imenovanje Komisije za glasanje (verifikaciona komisija).
1.2.Imenovanje zapisničara.
1.3.Imenovanje ovjerivača zapisnika.
1.4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione komisije).
2. Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika sa 66. redovne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka.
3. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka, za obavljanje revizije finansijskih izvještaja „Dunav osiguranje"a d. Banja Luka, za 2021.godinu.
4. Ostala pitanja.


Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 20.9.2021. godine. Razlog za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara je donošenje odluke o
izboru nezavisnog revizora, u skladu sa članom 59. Zakona o Društvima za osiguranje Republike Srpske i članom 39. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Materijal za Skupštinu akcionara, predložen dnevnim redom, objavljen je na Internet stranici DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka: www.dunav.ba kao i na sajtu Banjalučke berze:www.blberza.com
Sve informacije i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka, ili na kontakt telefon 051/246-108, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 časova.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANjA a.d. Banja Luka, ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 13,00 časova i sa istim dnevnim redom.


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Jelena TanaskovićPrečice: KDVO