Lutrija RS a.d. Banja Luka saziva 17. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj :3853-NO/21
Banja Luka, 12.09.2021. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" br. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 32. alineja 4. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na 5. sjednici održanoj dana 02.09.2021. godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju Sedamnaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara
Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka

I

Saziva se Sedamnaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 20.09.2021. godine (ponedjeljak) u direkciji Preduzeća u ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka sa početkom u 12,00 časova.

II

Za sjednicu je predviđen sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine
- predsjedavajućeg Skupštine
- Komisije za glasanje -zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Šesnaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara Lutrije RS a.d. Banja Luka;
3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka;
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka;
5. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor člana Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
6. Ostala pitanja

III

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 27.09.2021. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 10.09.2021.godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com

IV

Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XVII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Nadzornog odbora
Miloš Aćić

 Prečice: LTRS