MB Velma d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  MB Velma d.d. Brčko

Na osnovu člana 224 stav 2 Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH i člana 23. i 24 Statuta "MB Velma" d.d. Brčko direktor Društva objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU SKUPŠTINE "MB VELMA" DD BRČKO

Skupština dioničara "MB VELMA" d.d. Brčko održaće se dana 05.10.2021.godine (utorak) sa početkom u 14,00 časova u prostorijama društva, ulica Svetog Save broj 2, Brčko distrikt.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i verifikacione komisije
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Izvještaj o poslovanju društva za 2020 godinu
4. Revizorski izvještaj o poslovanju društva za 2020 godinu
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2021. godinu
7. Razno

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine uz obrazloženje takvog prijedloga.
Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji mora imati punomoć potpisanu od strane dioničara i ovjerenu kod nadležnih organa.
Glasanje na skupštini se vrši putem glasačkih listića zaokruživanjem na glasačkom listiću "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.
Sve informacije u vezi sa održavanjem skupštine dioničara mogu se dobiti na tel.br.: 049-216-035 / 066-441-477.
Materijal za sjednicu Skupštine možete razgledati u sjedištu preduzeća a dopunska obrazloženja iznijeće se na Skupštini.

 

UPRAVA

 

 Prečice: VEL9