Mira a.d. Prijedor saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Mira a.d. Prijedor

Na osnovu člana 304. a u vezi sa članom 268. Zakona o privrednim društvima i člana 10. Statuta Mira a.d. članica Kraš grupe Prijedor - Prečišćeni tekst (dalje Društvo), Upravni odbor Društva na 21. sjednici održanoj dana 31.08.2021. godine donio je

O D L U K U
o sazivanju III vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva

I
Saziva se III vanredna sjednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 04.10.2021. godine s početkom u 11 časova u Prijedoru, u sjedištu Društva u Ulici Kralja Aleksandra broj 3.

II
Razlog održavanja III vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva je promjena pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

III
Za III vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje predsjednika Skupštine akcionara Mira a.d. članica Kraš grupe,
2. Imenovanje radnih tijela Skupštine:
2.1. Imenovanje zapisničara i ovjerivača zapisnika,
2.2. Imenovanje verifikacione komisije i brojača glasova,
3. Prijedlog Odluke o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom
odgovornošću
4. Prijedlog Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
5. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti članova Upravnog odbora Društva
6. Prijedlog Odluke o imenovanju direktora društva sa ograničenom odgovornošću


IV
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 24.09.2021. godine.

V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na internet sajtu Banjalučke berze, internet stranici Društva i na oglasnoj tabli Društva, dana 01.09.2021. godine.

 

Predsjednik Upravnog odbora

Slavko Ledić, dipl.oec

 

 

 Prečice: MIRA