KP Komunalac a.d. Foča saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Komunalac a.d. Foča

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA FOČA
NAČELNIK OPŠTINE
F O ČA
Broj:
Datum:23.08.2021

Na osnovu člana 32. stav 1. tačka b Statuta Komunalnog preduzeća „Komunalac" a.d. Foča, kao većinski akcionar saziva


VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
KOMUNALNOG PREDUZEĆA „KOMUNALAC" a.d. FOČA

Skupština akcionara Komunalanog preduzeća „Komunalac"a.d. Foča održaće se dana 15.09 2021. godine u prostorijama sjedišta KP „Komunalac"a.d. Foča, u ulici Vuka Karadžića broj 25, sa početkom u 10 časova.
Shodno članu 38. Statuta Preduzeća za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći


D N E V N I R E D
1. Izbor radnih tijela Skupštine
1.1.Izbor verifikacione komisije i zapisničara
1.2.Podnošenje izvještaja Verifikacione komisije
1.3.Izbor predsjednika Skupštine
2.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sjednice
3. Donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg Nadzonog odbora KP „Komunalac"a.d. Foča
4.Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora KP „Komunalac" a.d. Foča
5.Razno
Zadužuje se uprava Društva da prijedloge odluka po predloženim tačkama dnevnog reda dostave zastupnicima kapitala u skladu sa zakonom i Statutom Društva.
Pravo učešća i pravo glas na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja vanredne sjednice.
U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazanom terminu, ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 30.09. 2021.godine, sa početkom u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


N A Č E L N I K OPŠTINE FOČA

 Prečice: KOMF