Veterinarska stanica a.d. Ugljevik saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Veterinarska stanica a.d. Ugljevik

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.127/08,58/09, 100/11 i 67/13) i člana 83. Statuta AD "Veterinarska stanica" Ugljevik, Upravni odbor društva, na sjednici održanoj 05.08.2021.godine, donio je odluku kojom objavljuje


P O Z I V
ZA ODRŽAVANJE 20. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA "VETERINARSKA STANICA" UGLjEVIK


Pozivamo sve članove Skupštine Akcionarskog društva "Veterinarska stanica" Ugljevik da prisustvuju 20. redovnoj sjednici Skupštine društva, koja će se održati dana 29.09.2021. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama AD "Veterinarska stanica" Ugljevik, Modran bb.

Za sjednicu se predlaže sledeći

D N E V N I R E D

1. Izbor radnih tijela:
a) komisije za glasanje i
b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih izvještaja za 2020. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za 2020 .godinu,
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu.

Ukoliko se Skupština ne održi u zakazano vrijeme iz bilo kog razloga, ponovljena Skupština će se održati 30.09.2021. godine, u isto vrijeme i na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale ili njihovo preuzimanje, može se izvršiti u sjedištu preduzeća, Ugljevik, Modran bb svakim radnim danom u vremenu od 7 do 14 časova, a informacije na tel:055/776-237.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra, koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 20.09.2021. godine.


Predsjednik Upravnog odbora :

__________________________
Dragan Jelušić,dr.vet.med.

 

 Prečice: VSUG