JP Vodovod a.d. Bileća saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  JP Vodovod a.d. Bileća

JAVNO PREDUZEĆE „VODOVOD"AKCIONARSKO DRUŠTVO
B I L E Ć A
Broj: N.O.XXII - 407 /21
Datum:16.07.2021. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS",broj:75/04, 78/11), člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS",broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 55. stav 1. tačka 4.Statuta J.P."Vodovod"A.D. Bileća, broj:589/12 od 21.12.2012 godine, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana, 16.07.2021.godine


S A Z I V A

Osamnaestu godišnju sjednicu Skupštine akcionara J.P."VODOVOD"A.D.Bileća, koja će biti održana dana, 27.08.2021. godine ( petak ) u 10 časova u sali Skupštine opštine u Bileći, u ulici Kralja Aleksandra br. 28.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara,
2. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara,
3. Izbor radnih tijela ( Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
4. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 17. godišnje sjednice Skupštine akcionara,održane dana, 24.07.2020. godine,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o radu Nadzornog odbora,
- Izvještaja o radu Odbora za reviziju,
- Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu,
- Finansijskog Izvještaja za 2020. godinu ( sa mišljenjem Odbora za reviziju ),
- Odluke o pokriću gubitka po finansijskom izvještaju za 2020. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Trogodišnjeg Plana finansijskog poslovanja Preduzeća za period od 2021. - 2023. godine,
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Preduzeća za 2021.godinu,
10. Razmatranje ostavki članova Nadzornog odbora i donošenje Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP „ Vodovod " a.d. Bileća,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor 2 ( dva ) člana Nadzornog odbora JP „ Vodovod " a.d. Bileća ispred kapitala Opštine Bileća,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje 2 ( dva ) člana Nadzornog odbora JP „ Vodovod " a.d. Bileća ispred kapitala Opštine Bileća,
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor 2 ( dva ) člana Nadzornog odbora ispred kapitala Opštine Bileća.

 

U slučaju da osamnaesta godišnja sjednica Skupštine akcionara ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će biti održana, 03.09.2021.godine ( petak ) , u 10 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u Upravnoj zgradi Preduzeća u ulici Svetog Vasilija Ostroškog br. 5 u Bileći.
Pozivaju se akcionari, da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu godišnje Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija izdatog sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u Preduzeću.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Čedomir Vujović, dipl.pravnik s.r.Prečice: VOBI