KP Komunalac a.d. Foča saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Komunalac a.d. Foča

KP „Komunalac" a.d. Foča
Broj:02-403/21
Datum:23.06.2021.godine

Na osnovu člana 59. Statuta preduzeća „Komunalac" a.d. Foča, Nadzorni odbor preduzeća

SAZIVA
SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
KOMUNALNOG PREDUZEĆA „KOMUNALAC" a.d. FOČA

Skupština komunalnog preduzeća „Komunalac" a.d. Foča održaće se dana 27.07.2021. godine u 10,00 časova u prostorijama preduzeća, u ulici Vuka Karadžića 25.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1.Izbor radnih tijela Skupštine:
1.1.Verifikacione komisije i zapisničara
1.2.Podnošenje Izvještaja Verifikacione komisije
1.3. Predsjednika Skupštine
2.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
3.Razmatranje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu
4.Razmatranje i usvajanje :
4.1.Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu
4.2.Finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu
4.3.Odluke o raspodjeli dobiti iz 2020. godine i neraspoređene dobiti iz ranijih godina
5.Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2021. godinu
6.Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu
7.Donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KP "Komunalac" a.d. Foča, ispred kapitala opštine Foča
8. Donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KP "Komunalac" a.d. Foča, ispred kapitala opštine Foča
9.Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KP„Komunalac" a.d. Foča, ispred kapitala opštine Foča;
10.Razno

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi dana 27.07.2021. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 16.08.2021.godine u 10,00 časova sa istim dnevnim redom i na istom mjestu.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u sjedištu preduzeća.


NADZORNI ODBOR
PREDSJEDNIK
Čedomir Sarić

 Prečice: KOMF