Veterinarska stanica a.d. Prnjavor saziva 2. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AD „VETERINARSKA STANICA" PRNJAVOR

Na osnovu člana 268. stav 1. tačka a) i člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 53. stav 2. alineja 1. i člana 55. stav 2. Statuta Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor OPU broj:187/12 i OPU broj:434/21, člana 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor i Odluke Upravnog odbora AD „Veterinarska stanica" Prnjavor broj: 68 -2/2021 od 08.06.2021. godine, Upravni odbor

SAZIVA
II VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „VETERINARSKA STANICA"
PRNJAVOR

II VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽAĆE SE DANA 10.07.2021. GODINE (SUBOTA) SA POČETKOM U 08,00 ČASOVA, U PRNJAVORU, U PROSTORIJAMA UPRAVE DRUŠTVA, NA ADRESI VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA BROJ 4.
Za II vanrednusjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda II vanredne sjednice Skupštine akcionara
2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika II vanredne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
3. Upoznavanje sa Odlukama predsjednika II vanredne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara i ovjerivače zapisnika
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 14. redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2020. godinu „Veterinarska stanica" AD Prnjavor
6. Donošenje Odluke o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti
a) prodajom nekretnina
b) za raspolaganje sredstvima ostvarenim prodajom nekretnina

Razlozi sazivanja II vanredne sjednice Skupštine su usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2020. godinu, kao i donošenje Odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti, koje se odnose na prodaju nekretnina Društva, koje prelaze 30 % od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja, a sve u cilju prevazilaženja teške ekonomske situacije u Društvu.
Upravni odbor Društva daje preporuku za usvajanje Odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti iz razloga što to omogućava kvalitetnije obavljanje registrovanih i investicionih poslovnih djelatnosti Društva. Obavještavaju se akcionari koji budu glasali protiv donošenja Odluka iz tačke 6. ili budu uzdržani od glasanja (nesaglasni akcionari) da isti ostvaruju pravo na otkup njihovih akcija saglasno odredbama članova 435. i 436. Zakona o privrednim društvima.
Odsutni akcionari mogu glasati pismeno, isključivo putem pošte, na način da pismeno glasanje sadrži: Ime i prezime akcionara, JMBG ili JIB pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da glasa „za" ili „protiv" prijedloga odluke, ili je „uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zapisnika. Pismeno glasanje dostavlja se na adresu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor (za Komisiju za glasanje).
Pismeno glasanje, kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog organa ili kod zakonskog zastupnika Društva. Punomoćnik akcionara zaposlenih u Društvu ne može biti direktor, članovi Upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari.
Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica, adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Materijal za vanrednu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor, dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 11,00 do 14,00 časova u Upravi društva, kao i na internet stranici Društva www.vsprnjavor.com
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 30.06.2021. godine. U slučaju nemogućnosti održavanja vanredne sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 10,00 časovasa istim dnevnim redom.

Broj : 69/2021
Datum: 08.06.2021. godine

 

UPRAVNI ODBOR

 

 Prečice: VSPR