Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad saziva 34. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04 i 78/11), člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, broj: SA-16-03/12 od 29.06.2012. godine, broj: SA-11-05/13 od 15.02.2013. godine, broj: SA-18-08/14 od 13.06.2014. godine, broj: SA-27-15/18 od 21.01.2019. godine i broj: SA-07-13/19 od 18.02.2019. godine, Privremeni nadzorni odbor Društva je, na četvrtoj sjednici, održanoj dana 07.06.2021. godine, donio Odluku o utvrđivanju dnevnog reda i sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva, broj: NO-11-07/21, te u skladu sa navedenim

SAZIVA
XXXIV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje
ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad

Saziva se XXXIV vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP
a. d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 25.06.2021. godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad bb, Višegrad.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED :

1. Izbor radnih tijela:
- predsjednika Skupštine akcionara;
- komisije za brojanje glasova;
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za brojanje glasova;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, održane dana 29.03.2021. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje -ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2021. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE „Bistrica" d.o.o. Foča za 2021. godinu;
b. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje -ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za period 2021. - 2023. godina i
7. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad i HE „Bistrica" d.o.o. Foča za period 2021. - 2023. godina.

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 25.06.2021. godine, ponovljeno zasjedanje održaće se dana 02.07.2021. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, tj. na dan 15.06.2021. godine.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeća.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno, ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278 a. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19). Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane
suda.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica da, lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisanim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad.
Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem (preporučena pismena pošiljka, telefaks ili korištenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine, na adresu Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad bb, ili na telefaks broj +387 58 635 202.
Pisane izjave prispjele putem telefaksa (drugih tehničkih sredstava), koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave, neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.
Ovaj Saziv je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", na internet stranici Preduzeća, kao i na oglasnoj tabli Preduzeća, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima. Prijedlozi odluka koje se nalaze na Dnevnom redu zakazane Skupštine biće naznačeni u navedenim dnevnim listovima, dostupni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici i oglasnim tablama Preduzeća. Uvid u prijedloge akata i materijale koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 08.00 do14.00 časova u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade - u Službi za pravne poslove.
Preduzeće obezbjeđuje kopije akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Preduzeća, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeća u redovno radno vrijeme.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.


Predsjednica
Privremenog nadzornog odbora
Maja Antić, dipl. inž. el.

 Prečice: HEDR