Elektrodistribucija a.d. Pale saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Mješoviti holding „ERS"- MP a.d. Trebinje
ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale
Nadzorni odbor

Broj: NO- VII-154-1/21
Datum, 03.06.2021. godine


Na osnovu člana 44. stav (1) tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP
„Elektrodistribucija" a.d. Pale, Nadzorni odbor ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale


S A Z I V A
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje - ZP
„Elektrodistribucija" a.d Pale
Vanredna sjednica Skupštine akcionara ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 21.06.2021.
godine (ponedjeljak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći


D N E V N I R E D
1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS"
- MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana 15.02.2021. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Plana Poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP
„Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2021. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Plana Poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP
„Elektrodistribucija" a.d. Pale za period 2021.-2023. godine;
5. Donošenje Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Obnovljivi izvori električne
energije Bogatići i Mesići" Pale;
6. Razmatranje prijedloga Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Obnovljivi izvori električne
energije Bogatići i Mesići" Pale;
7. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta;
8. Donošenje Odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d.
Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale;
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor jednog člana Nadzornog
odbora Mješovitog Holdinga „ERS"-MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale ispred Matičnog
preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske;
10. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora
ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju Republike Srpske;
11. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora Mješovitog holdinga
"ERS"- MP a.d. Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju
Republike Srpske;
12. Donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" -
MP a.d.Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale ispred Matičnog preduzeća i Fonda za restituciju
Republike Srpske;
13. Donošenje Odluke o razrješenju 3 v.d. člana Odbora za reviziju Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d.
Trebinje-ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale;
14. Donošenje Odluke o imenovanju 3 člana Odbora za reviziju Mješovitog holdinga "ERS"- MP a.d. TrebinjeZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale
U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 21.06.2021. godine, ponovljena vanredna
sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 28.06.2021. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim
dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem
pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži
oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 11.06.2021.
godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Ukoliko akcionar glasa
pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Uvid u materijal koji će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara može se izvršiti
svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva, u prostorijama Preduzeća u terminu od 7:00 do 15:00
časova.

Zamjenik Predsjednika
Nadzornog odbora
Goran Ninković, dipl. maš. inž.Prečice: EDPL