Galax - niskogradnja d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

DD "GALAX-NISKOGRADNJA" BRČKO
Broj: 61/21
Dana: 27.05.2021. god.

Na osnovu člana 224 stav 2.Zakona o preduzećima Brčko Distrikta BiH i člana 23. i 24. Statuta DD „GALAX-NISKOGRADNJA" Brčko direktor Društva objavljuje:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVU SKUPŠTINE „GALAX-NISKOGRADNJE" DD BRČKO

Skupština dioničara „Galax-Niskogradnje"dd Brčko održaće se dana 30.06.2021.g. sa početkom u 16 sati u prostorijama d.d. „Galax-Niskogradnja" Brčko, ul.Bosne Srebrne br.30.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i verifikacione komisije,
2. Imenovanje 1 (jednog) člana Nadzornog odbora,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Izvještaj o poslovanju Društva za 2020.g.
4. Revizorski izvještaj o poslovanju Društva za 2020.g.
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2021.g

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dna objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje takvog prijedloga.
Pravo učešća u radu i odlučivanju na skupštini dioničara može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji mora imati punomoć potpisanu od strane dioničara i ovjerenu od nadležnog organa. Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića, zaokruživa-njem na glasačkom listiću „ZA" ili „PROTIV" prijedloga odluke. Imenovanje jednog člana Nadzornog odbora izvršiće se u skladu sa odredbama člana 223.stava 1. tačke 3) u vezi člana 202-221. Zakona o preduzećima BD BiH.
Za sve informacije u vezi sa održavanjem skupštine dioničara mogu se obratiti na tel. 049/216-390.
Materijal za sjednicu skupštine možete razgledati u sjedištu preduzeća, a dopunska obrazloženja iznijeće se na skupštini.


Direktor
Krunić Željko

 

 Prečice: GNG9