Boska RK a.d. Banja Luka saziva 30. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Boska RK a.d. Banja Luka

Na osnovu Člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) Upravni odbor Robne kuće "BOSKA" a.d. Banja Luka na svojoj sednici održanoj dana 25.05.2021. godine doneo je Odluku kojom

SAZIVA
XXX redovnu seednicu Skupštine akcionara
Robne kuće „BOSKA" Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka

XXX redovna sednica Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA" Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, saziva se za dan 29.06.2021. godine sa početkom u 12:00 časova, u SALI BEMIND ASTORIJA zgrada Energomonta u Banja Luci, Karađorđeva br. 2.
Za XXX redovnu sednicu Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA" Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka predlaže se sledeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje radnih tela Skupštine (komisije za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa XXIX redovne Skupštine akcionara održane 03.07.2020. godine.
5. Razmatranje i usvajanje
5.1 Izveštaja nezavisnog revizora za 2020. godinu
5.2 Finansijskog izveštaja društva za 2020. godinu
5.3 Izveštaja o poslovanju društva za 2020. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz redovnog poslovanja za 2020. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora društva za 2020. godinu
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2021. godinu

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13:00 časova na istom mestu sa predloženim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izveštaja CR HOV-i RS sa stanjem na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara lično, putem zastupnika ili punomoćnika.

Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na XXX redovnoj sednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno overena kod nadležnog organa, u skladu s važećim propisima.

Akcionari Društva imaju pravo i mogućnost da izvrše uvid u u tekst predloga odluka uvrštenih u dnevni red XXIX redovne sednice Skupštine akcionara svakim radnim danom od 09.00-15.00 časova u periodu od 29.05 - 28.06.2021. godine.

Broj: 541
Datum: 25.05.2021. godine


PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Gordana Kostić, s.r.

 

 Prečice: BOSK