Gradska čistoća a.d. Bratunac saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Gradska čistoća a.d. Bratunac

AD "GRADSKA ČISTOĆA" BRATUNAC
Broj: 295/21.
Dana: 17.05.2021. godine.

Na osnovu člana 41. Statuta AD "Gradska čistoća" Bratunac, u skladu sa odlukom broj 294/21 v.d Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 17.05.2021. godine,

SAZIVA
XXI (dvadest prvu) redovnu godišnju Skupštinu akcionara
AD "Gradska čistoća" Bratunac

I

Redovna godišnja XXI (dvadeset prva) Skupština akcionara AD "Gradska čistoća" Bratunac, zakazuje se za 21.06.2021. godine u 11,00 čaosva u prostorijama upravne zgrade. U slučaju da se zakazana Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati 28.06.2021. godine na istom mjestu, u isto vrijeme, sa istim dnevnim redom kao i zakazana Skupština.

II

Za Skupštinu se predlaže sledeći :

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Izbor zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa predhodne redovne XX Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta AD "Gradska čistoća" Bratunac
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju preduzeća za 2020. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja o poslovanju preduzeća za 2020. godinu
8.Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu
9. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2020. godinu
10. Razmatranje i usvajanje plana rada za 2021. godinu
11.Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2020. godinu.
12.Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja za 2021. godinu.
13.Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u AD "Gradska čistoća" Bratunac
14. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o platama zaposlenih u AD "Gradska čistoća" Bratunac
15.Donošenje odluke o razrješenju v.d. članova Nadzornog odbora
16.Donošenje odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora
17.Donošenje odluke o utvrđivanju iznosa naknade članovima Nadzornog odbora
18.Donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor dva člana Nadzornog odbora ispred kapitala opštine Bratunac u AD Gradska čistoća Bratunac.
19. Donošenje odluke za raspisivanje konkursa za izbor i imenovanje 2 (dva) člana Nadzornog odbora AD "Gradska čistoća" Bratunac ispred kapitala Opštine Bratunac
20. Donšenje odluke o imenovanju Komisije za provođenje konkursne procedure za izbor članova Nadzornog odbora ispred kapitala opštine Bratunac, kao i donošenje odluke o iznosu naknade za rad pomenute Komisije.
21.Donošenje odluke o usklađivanju cijene za odvoz otpada sa područja opštine Bratunac na Regionalnu deponiju Crni vrh kod Zvornika.
22.Donošenje Zaključka
23. Razno

III

Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći mora biti ovjerena od nadležnog organa.
Knjigu akcionara od Centralng registra hartija od vrijednosti preduzeće će tražiti zahtjevom sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara.
Oglas o sazivanju Skupštine akcionara objaviće se u dnevnom listu "Glas Srpske" i dnevnom listu "Nezavisne novine" kao i oglasnoj tabli u Upravi firme. Odluka o zakazivanju (XXI) redovne godišnje Skupštine akcionara objaviće se na internet stranici Banjalučke berze AD Banja Luka.

IV

Svi zainteresovani akcionari mogu se upoznati sa sadržajem materijala za Skupštinu akcionara, svakim danom do održavanja Skupštine u prostorijama preduzeća u vremenu od 14 -15 časova.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 


Predsjednik v.d Nadzornog odbora
Bojan Petković,dipl.žurn.

 Prečice: GCBR