Mira a.d. Prijedor saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Mira a.d. Prijedor

Na osnovu člana 304. a u vezi sa članom 267. Zakona o privrednim društvima i člana 10. Statuta Mira a.d. članica KRAŠ grupe - prečišćeni tekst ( dalje Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 14.05.2021. godine donio je

ODLUKU
o sazivanju XXI godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva

I

Saziva se XXI godišnja sjednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 18.06.2021. godine s početkom u 12 časova u Prijedoru, u sjedištu Društva u Ulici Kralja Aleksandra br. 3.

II

Za XXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći

DNEVNI RED


1. Ostavka predsjednika Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
1.1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
1.2. Izbor verifikacione komisije i brojača glasova,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020. godinu
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2020. godinu
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu,
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu,
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti iz 2020. godine,
8. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2021. godinu,
9. Prijedlog Odluke o verifikaciji kooptacije neizvršnog člana Upravnog odbora
10. Prijedlog Odluke o verifikaciji kooptacije izvršnog člana Upravnog odbora

III

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 08.06.2021. godine.

IV

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema priloženom dnevnom redu u Sektoru kadrovskih, opštih i pravnih poslova Društva svakim radnim danom od 10 - 13 časova i na internet stranici Banjalučke berze.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Nezavisnim novinama" , „Glasu Srpske", na internet stranici Banjalučke berze, na internet stranici Društva i na oglasnoj tabli Društva, dana 18.05. 2021. godine.

 

Predsjednik Upravnog odbora
Slavko Ledić, dipl.oec

 

 


Prilog:
Prečice: MIRA