KP vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj:357/21
Datum: 11.05.2021.

Na osnovu člana 28. i člana 55. st.1.tačka 5. Statuta KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 11.05.2021.god. je donio

ODLUKU
o sazivanju XVII redovne Skupštine akcionara
KP „ Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad

I

Skupština akcionara KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad održaće se dana 25.06.2021.god. (Petak) sa početkom rada u 11:00h u prostorijama Preduzeća.

II

Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći

Dnevni red :

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVI redovne Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa V vanredne Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2020.god.,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju za 2020.god.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2020.god.,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. god.,
9. Razmatranje i usvajanje Trogodišnjeg plana poslovanja za period 2021.-2023. god.,
10. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2021. god.,
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća za 2020. god.,
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća za 2020. god.
13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima sa povezanim licima Preduzeća za 2020.god.
14. Donošenje Odluke o imenovanju Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad za 2021.god.
15. Donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad ispred kapitala Opštine Novi Grad,
16. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za propvođenje konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad.
17. Donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje tri člana Odbora za reviziju KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad,
18. Donošenje Odluke o rješavanju pitanja poslovnog prostora za potrebe radnika KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad.

III

Izvještaj iz Centralnog registra hartija od vrijednosti-knjiga akcionara biće izdana sa stanjem na dan 15.06.2021.god. (Petak).

IV

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica održaće se 29.06.2021.god. (Utorak) u 11:00 h na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 11-14h u prostorijama Preduzeća u ulici Njegoševa 4.
Pozivaju se predstavnici Kapitala Opštine Novi Grad (načelnik), PREF-Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom, Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka, kao i manjinski akcionari da prisustvuju sjedici Skupštine. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica u Preduzeću.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Kovačević Momir, ecc.

 Prečice: VKNG