Mlinpek a.d. Prnjavor saziva 9. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Mlinpek a.d. Prnjavor

MLINPEK a.d. PRNJAVOR
Datum: 10.05.2021. godine
Broj: 47-2/21

Na osnovu članova 304, 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ( Sl. Gl. RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 , 100/17 i 82/19) i na osnovu člana 41. Statuta privrednog društva Mlinpek a.d. Prnjavor, Upravni odbor Mlinpek a.d. Prnjavor objavljuje:

POZIV
ZA DEVETU REDOVNU GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
»MLINPEK« AD PRNJAVOR

Skupština će se održati dana 16.06.2021. godine (srijeda), sa početkom u 12 časova, u prostorijama društva. U slučaju da se sjednica ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 18.06.2021.godine (petak) u 12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor radnih tijela- imenovanje od strane predsjednika skupštine
a) Izbor komisije za glasanje-verifikacione komisije
b) Izbor dva ovjerivača zapisnika
c) Izbor zapisničara
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
4. Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izvještaja za 2020. god.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2020. god.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2020. god.
7. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju i zasnivanju založnog prava
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO za 2020.god.
9. Donošenje odluke o izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021.god
10.Razno

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara , odnosno na dan 06.06.2021.godine. Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa.Materijali u vezi sa dnevnim redom su dostupni svim akcionarima u sjedištu društva u Prnjavoru, ulica Magistralni put broj 20, u upravnoj zgradi svakog radnog dana u vremenu od 10 do 14 časova počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva pa do održavanja skupštine. Pored materijala za redovne tačke dnevnog reda godišnje skupštine, sastavni dio materijala su i izvještaj o uslovima sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti, preporuka upravnog odbora u vezi sa poslom raspolaganja imovinom velike vrijednosti i obavještenje akcionarima u vezi raspolaganja imovinom velike vrijednosti. Materijali će biti dostupni i na internet stranici društva www.mlinpek-prnjavor.com.


Upravni odbor

 Prečice: MLPS