Brčko gas penzionersko MKD a.d. Banja Luka saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Brčko gas penzionersko MKD a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 30. i 42. Ugovora o osnivanju "BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" a.d. Banja Luka, člana 25. Statuta "BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" a.d. Banja Luka I Odluke Upravnog odbora Društva broj: UO.21/21 od 27.04.2021. godine, Upravni odbor "BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" a.d. Banja Luka, objavljuje:

Poziv
Za I redovnu Skupštinu akcionara
„BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" a.d. Banja Luka

I redovna Skupština akcionara „BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" a.d. Banja Luka će se održati 11.06.2021.godine (petak) sa početkom u 10:00 časova u Banja Luci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 119 (sjedište društva)
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje odluke o izbor predsjednika Skupštine akcionara „BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" a.d. Banja Luka,
2. Usvajanje odluke o izbor radnih tijela Skupštine (zapisničara, ovjerivača zapisnika, Komisije za glasanje),
3. Usvajanje dnevnog reda,
4. Usvajanje odluke o usvajanju zapisnika prethodne Skupštine akcionara,
5. Usvajanje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju "Brčko gas penzionersko mikrokreditno društvo" a.d. Banja Luka za poslovnu 2020 godinu,
6. Usvajanje odluke o usvajanju konačnih revidiranih finansijskih izvještaja za 2020 godinu,
7. Usvajanje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020 godinu,
8. Usvajanje odluke o raspoređivanju ostvarene revidirane dobiti za 2020 godinu,
9. Usvajanje odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2021.godinu,
10. Usvajanje odluke o usvajanju izvještaja Odbora za reviziju o kontroli poslovanja Društva
11. Razno

Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju. Izjava o glasanju sadrži: ime i prezime, odnosno naziv akcionara, JMB ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da glasa „ZA", „PROTIV" ili „UZDRŽAN", sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar pravno lice).
Izjava o glasanju kao i punomoć koju daje akcionar, treba da su ovjereni kod nadležnog organa.
Punomoć za zastupanje se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoć za zastupanje obavezno mora sadržavati slijedeće podatke: podatke o vlasniku akcija ili punomoćniku (puno ime i prezime, odnosno naziv, JMB ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja, odnosno sjedište pravnog lica), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlaštenja i vrijeme trajanja punomoći.
Izjava o glasanju se dostavlja poštom na adresu: „BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" a.d. Banja Luka, ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 119, 78000 Banja Luka ili direktno na protokol društva, najkasnije do početka zasjedanja Skupštine akcionara.
Akcionari mogu svaki radni dan od 07:00 do 15:00 izvršiti uvid u materijale za Skupštinu društva na adresi sjedišta društva u Banja Luci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića br.119, kao i na Internet stranici Društva.
Pravo učešća i glasanja na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 01.06.2021.godine.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština zakazuje se istog dana 11.06.2021.godine sa početkom u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Broj: UO.22/21
Dana: 27.04.2021.godine


Predsjednik
Upravnog odbora
dr Radivoj Kovač

 Prečice: BGPM