Lutrija RS a.d. Banja Luka saziva 15. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj : 1969-NO/21
Banja Luka, 29.04.2021. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik RS" br. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 32. alineja 4. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na tridesettrećoj sjednici održanoj dana 29.04.2021. godine, donosi


O D L U K U
o sazivanju Petnaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara
Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka

I
Saziva se Petnaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 17.05.2021. godine ( ponedjeljak ) u direkciji Preduzeća u ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka sa početkom u 12,00 časova.

II
Za sjednicu je predviđen sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine
- predsjedavajućeg Skupštine
- Komisije za glasanje
- zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Četrnaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara Lutrije RS a.d. Banja Luka;
3. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2021. - 2023. godinu sa programom investicija Lutrije RS a.d. Banja Luka;
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2021. godinu sa programom investicija Lutrije RS a.d. Banja Luka;
5. Donošenje Odluke o imenovanju dva člana Odbora za reviziju Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
6. Donošenje Odluke o imenovanju četiri člana nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzonog odbora Lutrije RS a.d. Banja Luka za 2020. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Lutrije RS a.d. Banja Luka za 2020. godinu
9. Ostala pitanja

III U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 21.05.2021. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 07.05.2021.godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com.

IV Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike
Srpske a.d. Banja Luka objavi u dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.

V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora
Rastko Vuković
Prečice: LTRS