Dunav osiguranje a.d. Banja Luka saziva 66. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Dunav osiguranje a.d. Banja Luka

DUNAV OSIGURANJE a.d.
BANJA LUKA
- Upravni odbor-

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19 ) člana 58. Statuta DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, broj - prečišćeni tekst, broj 01-79-4-1-5/20 od 26.02.2020.godine i Odluke Upravnog odbora „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka o sazivanju sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, broj 01-256-23/21od 28.04.2021. godine, Upravni odbor „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, svim akcionarima „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, upućuje

POZIV
za 66. redovnu sjednicu Skupštine akcionara

DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 07.06.2021. godine (ponedjeljak) u prostorijama „DUNAV OSIGURANJE"a.d. Banja Luka, u Ulici Veselina Masleše broj 28, sa početkom u 12,00 časova

Za 66. redovnu sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika na sjednici Skupštine.
1.1.Imenovanje Komisije za glasanje (verifikaciona komisija).
1.2.Imenovanje zapisničara.
1.3.Imenovanje ovjerivača zapisnika.
1.4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione komisije).
2. Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika sa 65. vanredne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka.
3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2020. godinu,
4. Prijedlog odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine
5. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o nekonsolidovanim finansijskim izvještajima „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka za 2020 . godinu.
6. Prijedlog odluke o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka, i to:
- Mišljenja na finansijke izvještaje i godišnji Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu,
- Mišljenja aktuara o ulaganjima sredstava tehničke rezerve i minimalnog garantnog fonda za poslove neživotnih osiguranja ''Dunav osiguranja'' a.d.Banjaluka na dan 31.12.2020. godine
- Mišljenja ovlašćenog aktuara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka na Izveštaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2020. godinu.
7. Prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2020. godine;
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka za 2020. godinu.
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka za 2020. godinu,
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Interne revizije Društva u periodu 01.01.-31.12.2020. godine;
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovne politike i plana „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka za 2021. godinu.
12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Dunav osiguranje" a.d. Banja Luka za 2020. godinu.
13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka u vezi sa finansijskim izvještajima za 2020. godinu.
14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka i povezanih lica za2020. godinu.
15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Dunav osiguranju" a.d. Banja Luka, za 2020. godinu.
16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka za 2020.godinu
17. Prijedlog Odluke o imenovanju ovlašćenog aktuara u „Dunav osiguranju" a.d. Banja Luka za 2022. godinu.
18. Ostala pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 28.05.2021. godine.
Materijal za Skupštinu akcionara, predložen dnevnim redom, objavljen je na Internet stranici DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka: www.dunav.ba kao i na sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com

Sve informacije i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, ili na kontakt telefon 051/246-108, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 časova.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 14,00 časova i sa istim dnevnim redom.

Broj:01-256-23-1/21
Dana:28.04.2021.godine


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Jelena Tanasković

 

 

 

 

 

 

 

 
Prečice: KDVO