Distributivni centar a.d. Bijeljina saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AD "DISTRIBUTIVNI CENTAR" BIJELJINA,
Šabačkih đaka 1
UPRAVNI ODBOR
BROJ: UO-50-02/21
DATUM: 05.04.2021.god.

Na osnovu člana 19. i člana 29. Statuta AD "Distributivni centar" Bijeljina, Upravni odbor, na sjednici, održanoj dana 05.04.2021.godine, donio je

ODLUKU

Saziva se 23. redovna Skupština akcionara AD "Distributivni centar" Bijeljina, za dan 27.05.2021.god., sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Društva, ulica Neznanih junaka 69.
Za 23. redovnu Skupštinu akcionara AD "Distributivni centar" Bijeljina, predložen je

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- komisije za glasanje,
- zapisničara i
- dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje:
- Revizorskog izvještaja za 2020.godinu,
- Izvještaja o poslovanju za 2020.godinu,
- Finansijskih izvještaja za 2020.godinu,
- Prijedloga odluke o načinu pokrića gubitka;
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva radi pokrića gubitka,
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o trećoj emisiji akcija po osnovu smanjenja lkapitala bez obaveze izrade prospekta,
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o izmjenama Statuta Društva,
9. Razmatranje i usvajanje prečišćenog teksta Statuta Društva
10. Izbor članova Upravnog odbora
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o raspolaganju nepokretnostima Društva, prenosom prava Gradu Bijeljina u postupku opremanja i finansiranja građevinskog zemljišta
12. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o prodaji dijela imovine Društva,
13. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021.godinu.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru na dan 17.05.2021.godine, lično, putem zastupnika ili punomoćnika. Kopije materijala za Skupštinu, akcionari mogu dobiti svakim radnim danom u prostorijama AD „Distributivni centar" Bijeljina, ul. Neznanih junaka 69, a 27.05.2021.godine, od 12,00 sati, materijal će se moći dobiti u sali za održavanje Skupštine.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana, odnosno 28.05.2021.godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


Upravni odbor
AD „Distributivni centar" Bijeljina

 
Prečice: DSTC