Promet TP a.d. Prnjavor saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Promet TP a.d. Prnjavor

Prnjavor, 22.04.2021.

U skladu sa članom 2. Pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitenta HOV, dostavljamo Vam Izvještaj o značajnim događanjima i radnjama koje utiču na poslovanje emitenta, a kako slijedi:

Upravni odbor TP „Promet" a.d. Prnjavor, na osnovu zahtjeva akcionara Đurić Pere,

SAZIVA

vanrednu Skupštinu akcionara Društva, zakazanu za 19.05.2021. godine, sa početkom u 16:30 časova, u restoranu hotela Novi Nacional u ulici Svetog Save bb i predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1) Izbor predsjednika skupštine akcionara
2)Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje od tri člana
3) usvajanje zapisnika komisije za glasanje,
4) usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara
5) Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna akata , Prečišćenog teksta statuta društva, usklađen sa odredbama Zakona o privrednim društvima RS (Sl.glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11, 67/13,100/17 i 82/19)
6) Razmatranje i usvajanje izmjene i dopune odluke o usklađivanju djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti (Sl. Glasnik RS broj 66/2013 i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti RS (Sl. glasnik RS broj 8/14)
7) Razno.


Predsjednik
Upravnog odbora
Jugović Ognjen

 

 


Prilog:Prečice: PROM