Park KP a.d. Prnjavor saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Park KP a.d. Prnjavor

KP „PARK" a.d. PRNJAVOR
Živojina Preradovića bb
Prnjavor
Broj: 4/1-306-1/21
Datum: ¬15.04.2021.godine

Na osnovu člana 55. Statuta KP „Park" a.d. Prnjavor, Nadzorni odbor

SAZIVA
23. redovnu Skupštinu akcionara KP „Park" a.d. Prnjavor

23. redovna Skupština akcionara KP „Park" a.d. Prnjavor, održaće se dana 20.05.2021. godine, u 12:00 časova, u prostorijama Uprave Društva, u ulici Živojina Preradovića bb, u Prnjavoru.
Za Skupštinu se predlaže sledeći

Dnevni red

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 22. redovne Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu;
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora;
8. Razmatranje i usvajanje Trogodišnjeg Plana poslovanja Društva za period 2021. - 2023. godine;
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2020. godinu;
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu;
11. Donošenje Odluke o dopuni Statuta KP „Park" a.d. Prnjavor;
12. Razmatranje i donošenje Odluke o uslovima, standardima i kriterijumima za izbor članova Nadzornog odbora ispred većinskog akcionara Opštine Prnjavor;
13. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora ispred većinskog akcionara Opštine Prnjavor;
14. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u KP „Park" a.d. Prnjavor.

Materijali o kojima će se raspravljati na Skupštini akcionara mogu se pogledati i dobiti u Pravnoj službi preduzeća, ul. Živojina Preradovića bb, Prnjavor, u vremenu od 11.00 do 14.00 časova, svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine akcionara.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 10.05.2021. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 31.05.2021. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Željko Petrović

 
Prečice: PKPR