Sberbank a.d. Banja Luka saziva 41. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Sberbank a.d. Banja Luka

SBERBANK AD BANJA LUKA
NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 66. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske (''Sl. glasnik Republike Srpske'' br.4/17, 19/18 i 54/19), člana 47. tačka 1. Statuta ''Sberbank'' a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017.godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019.godine) i Odluke br.0001-65/21 od 20.04.2021.godine, Nadzorni odbor „Sberbank" a.d. Banja Luka je sazvao vanrednu 41. Skupštinu „Sberbank" a.d. Banja Luka i utvrdio prijedlog sljedećeg

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, zapisničar, lica koja ovjeravaju zapisnik);
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne 40. sjednice Skupštine akcionara ''Sberbank'' a.d. Banja Luka, održane 15.03.2021. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobrenju isplata varijabilnih naknada zaposlenima u Banci za poslovnu 2020. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o odobrenju isplata varijabilnih naknada članovima Uprave Banke za poslovnu 2020. godinu;
5. Razno.

Vanredna 41. Skupština akcionara održaće se u petak, 07.05.2021. godine u 11:00 časova, u prostorijama Sberbank a.d. Banja Luka, u ul. Jevrejska 71, 78000 Banja Luka.
Pozivaju se akcionari da, lično ili putem punomoćnika, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 27.04.2021. godine.
Akcionari imaju pravo da izvrše uvid u listu akcionara, kao i druge dokumente koji se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine, svakog radnog radna od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u sjedištu Banke, u vremenu od 08:00 do 16:00 časova. Akcionari su dužni da se prema podacima, sadržanim u naprijed navedenim dokumentima, odnose s pažnjom dobrog privrednika.


Beč, 20.04.2021. godine


Predsjednik Nadzornog odbora
Alexander Witte

 
Prečice: ZPKB