Komercijalna banka a.d. Banja Luka saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Komercijalna Banka AD Banja Luka
Ulica Jevrejska br. 69 Banja Luka
Nadzorni odbor

Na osnovu člana 54. i 66. Zakona o bankama RS (Sl. glasnik RS broj 04/17, 19/18 i 54/19) i člana 19. Statuta Komercijalne Banke AD Banja Luka, Nadzorni odbor Banke dana 16.04.2021. godine

SAZIVA

21. (dvadesetprvu) redovnu sjednica Skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka, koja će se održati dana 24.05.2021. godine (ponedeljak) u 11,00 časova u prostorijama Komercijalne Banke AD Banja Luka, Ulica Jevrejska br. 69 Banja Luka.
Za sjednicu skupštine akcionara Komercijalne Banke AD Banja Luka predlaže se sledeći

Dnevni red

1. Izbor predsjednika Skupštine Banke
2. Imenovanje
• Komisije za glasanje
• Akcionara koji overavaju zapisnik
• Zapisničara
3. Usvajanje zapisnika sa 14. (četrnaeste) vanredne sjednice skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje
• Godišnjih finansijskih izvještaja na dan 31.12.2020. godine, sa izvještajem vanjskog (eksternog) revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i odbora za reviziju
• Godišnjeg izvještaja o poslovnju banke za 2020. godine, sa izvještajem vanjskog (eksternog) revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i odbora za reviziju
5. Razmatranje i usvajanje
• Izvještaja o radu Nadzornog odbora i obavljenom nadzoru poslovanja banke i rada uprave za 2020. godinu
• Informacije o naknadama, zaključenim ugovorima i imovinskom stanje članova organa banke i višeg rukovodstva za 2020. godinu i prijedlog naknada za 2021. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjele dobiti ostvarene u 2020. godini
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2021. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Strategije i biznis plana 2021-2023. godina

Napomena:
Pravo učešća i pravo glasanja na Skupštini imaju akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV Republike Srpske nalaze deseti dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine odnosno akcionari koji se na listi akcionara kod Centralnog registra HOV Republike Srpske nalaze dana 14.05.2021. godine.
Saziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Banke i internet stranici berze, kao i u pros-torijama Banke u Banjoj Luci u ul. Jevrejska broj 69. u terminu od 8-16 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.

 

Predsjednik Nadzornog odbora
Damir Kuder

 
Prečice: KMCB