Krajina osiguranje a.d. Banja Luka saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Krajina osiguranje a.d. Banja Luka

„KRAJINA OSIGURANJE" AD BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR „KRAJINA OSIGURANJE" AD BANJA LUKA

Na osnovu čl. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19 ), te člana 30. Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka (broj: 02-3567/20), Upravni odbor na 54. sjednici održanoj dana 16. aprila 2021. godine, donio je

ODLUKU
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara

I

Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za dan 6. maja 2021. godine sa početkom u 14.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u ul. Braće Pantića br. 2, kancelarija br. 17.

II

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 19. aprila 2021. godine. Javni poziv za sjednicu Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka objavljuje se bez prekida na internet stranici Banjalučke berze kao i na internet stranici Društva i to od 19. aprila 2021. godine, pa do dana održavanja iste. Poziv se takođe objavljuje i u sredstvima javnog informisanja i to u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".

III

Za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor je utvrdio sljedeći dnevni red

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za glasanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, održane dana 30.12.2020. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka zbog ostavke;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka zbog isteka mandata;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o visini naknade članovima Upravnog odbora „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju;
10. Tekuća pitanja.

NAPOMENA:

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 26. aprila 2020. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme dana 7. maja 2021. godine.
Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Saziv vanredne sjednice Skupštine akcionara, objaviće se u dnevnim novinama „Glas Srpske" i „ „Nezavisne novine" i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze.
Skupštinski materijali se mogu pogledati u prostorijama „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, ul. Braće Pantić br. 2 u Banja Luci, svakog radnog dana do dana održavanja vanredne sjdnice, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova.


Broj: 02-948/21
Datum: 16. april 2021. godine


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Mirko Bošnjak

 

 
Prečice: KROS