Željeznice RS a.d. Doboj saziva 23. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj : 1-2.6647-1/21
Dana: 15.04.2021.godine

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 75/04 i 78/11), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272. i članom 304. stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te Odluke Nadzornog odbora Društva sa 23. vanredne sjednice održane dana 15.04.2021.g., zakazujem 23. (dvadesettreću) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj. Sjednica će se održati u (petak), 07.05.2021. godine u objektu željezničke stanice Banja Luka, Ul.''Prote Nikole Kostića'' bb - sala Sekcije STD Banja Luka, sa početkom rada u 11:00 časova.
Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje Radnih tijela: predsjedavajućeg, zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 22. vanredne sjednice Skupštine akcionara.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2021-2023. u 2021. godini.
4. Donošenje Odluke o konverziji duga u osnovni kapital.
5. Donošenje Odluke o trećoj emisiji redovnih (običnih) akcija konverzijom duga u osnovni kapital.
6. Donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala.
7. Donošenje Statuta o II (drugim) izmjenama i dopunama Statuta Željeznica RS a.d. Doboj.

U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati u petak, 21.05.2021. godine, sa istim Dnevnim redom, na istom mjestu, sa početkom rada u 11:00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 27.04.2021. godine.

NAPOMENA:
Akcionari mogu izvršiti uvid u Dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na internet stranici Društva www.zrs-rs.com i sajtu BL Berze, a u ostale propratne materijale u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju,Ulica Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banja Luci Ulica "jasenovačkih logoraša'' br. 4/A, kancelarija br. 204. u dane 04., 05. i 06.05.2021. godine u vremenu od 10:30 - 13:00 časova.
Evidencija akcionara sa pravom glasa vršiće se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine,u vremenu od 10:00 do 10:50 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće se uzimati u razmatranje.


PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Miloš Bukejlović, dipl. pravnik

 

 
Prečice: ZERS