Vodoprivreda Trebišnjica a.d. Trebinje saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodoprivreda Trebišnjica a.d. Trebinje

"VODOPRIVREDA TREBIŠNJICA" a.d. Trebinje
Republike Srpske broj 33
89100 Trebinje

Broj: 01-04/2021
Dana: 15.04.2021. godine

Na osnovu članova 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 59/08, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 52. Statuta "VODOPRIVREDA TREBIŠNJICA" a.d. Trebinje (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj dana, 15.04.2021. godine, donio odluku kojom

SAZIVA

XIV redovnu sjednicu Skupštine akcionara "VODOPRIVREDA TREBIŠNJICA" a.d. Trebinje koja će se održati 17.05.2021. godine (ponedeljak) sa početkom u 13:00 časova u prostorijama notara Maja Popara , Ulica Vuka Karadžića 37 v, Trebinje.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Razmatranje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva;
3. Razmatranje i usvajanje Revizorskih izvještaja Društva za poslovnu 2020. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2020. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na otkupioca uz plaćanje primjerene novčane naknade;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o zaključenju vansudskog poravnanja sa ZP „Rudnik i termoelektrana Gacko" a.d. Gacko;
7. Odluka o razrješenju članova upravnog odbora;
8. Odluka o imenovanju novih članova upravnog odbora;
9. Odluka o razrješenju dužnosti direktora;
10. Odluka o imenovanju novog direktora;
11. Razno.


Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine, odnosno 07.05.2021. godine. Akcionari mogu glasati i pismenim putem, uz obavezu da svoje pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda dostave do početka rada Skupštine Društva.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, sa početkom u 15:00 časova i sa istim dnevnim redom.

Obavještenje akcionarima:

Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438-b. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), otkupilac privredno društvo „DINECO" d.o.o. Trebinje sa sjedištem u Ulici Melentija Perovića, Lučin do bb, Trebinje, donijelo je Odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,232 KM za jednu akciju.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Društva mogu se preuzeti u prostorijama Društva, svakim radnim danom u periodu od 8:00 do 16:00 časova.


Upravni odbor

 
Prečice: VPTR