Vodovod KP a.d. Prnjavor saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

KP „VODOVOD" a.d. PRNJAVOR
Živojina Preradovića bb Prnjavor
Broj: 1/1.1 - 300/21
Datum: 12.04.2021. god.

Na osnovu člana 55. Statuta KP „Vodovod" a.d. Prnjavor, Nadzorni odbor

SAZIVA
23. redovnu Skupštinu akcionara KP „Vodovod" a.d. Prnjavor

23. redovna Skupština akcionara KP „Vodovod" a.d. Prnjavor, održaće se dana 14.05.2021. godine, u 12.00 časova, u prostorijama Uprave Društva, u ulici Karađorđeva br. 6, u Prnjavoru.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 9. vanredne Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2020. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora;
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2021. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za period 2021. - 2023. godinu;
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu;
11. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora KP „Vodovod" a.d. Prnjavor;
12. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora KP „Vodovod" a.d. Prnjavor;
13. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora KP „Vodovod" a.d. Prnjavor.

Materijali o kojima će se raspravljati na Skupštini akcionara mogu se pogledati i dobiti u Pravnoj službi preduzeća, ul. Karađorđeva br. 6, Prnjavor, u vremenu od 11.00 do 14.00 časova, svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine akcionara. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 04.05.2021. godine. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 21.05.2021. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


Zamjenik predsjednika
Nadzornog odbora
Milan Topić

 
Prečice: VDPV