Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Wiener osiguranje VIG a.d. Banja Luka

U skladu sa članom 8.3.3 Statuta VVIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i članom 7.4.2 Statuta Društva, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 29.3.2021. godine putem konferencijske veze usvaja

ODLUKA o
sazivanju XXI redovne sjednice Skupštine akcionara

I Saziva se XXI redovna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 28.4.2021. godine (srijeda) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A sa početkom u 11 časova.

II Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1) Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, Komisija za glasanje ) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d;
2) Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2020. godinu
4) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu
5) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za 2020. godinu
6) Donošenje odluke o rasporedu dobiti
7) Donošenje odluke o rasporedu sredstava rezervi Društva
8) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2021. godinu
9) Donošenje odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2020. godinu
10) Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev
11) Donošenje odluke o izboru dva (2) neizvršna člana Upravnog odbora
12) Donošenje odluke o odobravanju ugovora o uzajamnim pravima i obavezama sa članom Upravnog odbora
13) Donošenje odluke o ponovnom izboru člana Upravnog odbora

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

NAPOMENA:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 18.4.2021. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba

Broj: 648/21
Datum: 29.3.2021. godine


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: SODJ