KP Vodovod i kanalizacija a.d. Novi Grad saziva 5. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 96/21
Datum: 11.02.2021.

Na osnovu člana 268. a stav 1. Tačka( Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br.127/08) i čl.29. st.1. Statuta KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 11.02.2021.god. je donio

ODLUKU
o sazivanju V vanredne Skupštine akcionara
KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad

I

Vanredna Skupština akcionara KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad održaće se dana 04.03.2021.god. (Četvrtak) sa početkom rada u 11:00 h u prostorijama Preduzeća.

II

Vanredna Skupština se održava zbog razrješenje jednog člana Nadzornog odbora zbog podnešene ostavke i imenovanja V.D. člana Nadzornog odbora ispred Kapitala Opštine Novi Grad.

III

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

DNEVNI RED :

1. Izbor Predsjedavajućeg V vanredne Skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje,
3. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora imenovanog ispred Kapitala Opštine Novi Grad.
4. Donošenje Odluke o imenovanju VD. člana Nadzornog odbora KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad ispred Kapitala Opštine Novi Grad.
Izvještaj iz Centralnog registra hartija od vrijednosti -knjiga akcionara biće izdana sa stanjem na dan 23.02.2021.god.

IV

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica održaće se 11.03.2021.god. (Četvrtak) u 11:00h na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 11-14h u prostorijama Preduzeća u ulici Njegoševa 4.
Pozivaju se predstavnici Kapitala Opštine Novi Grad (načelnik), PREF-Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom, Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka, kao i manjinski akcionari da prisustvuju sjedici Skupštine. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Kovačević Momir,ecc

 Prečice: VKNG