Rotas a.d. Banja Luka saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Rotas a.d. Banja Luka

„ROTAS" a.d. Banja Luka
Braće Pišteljića br. 6
Broj: 575/20
Dana: 13.11.2020.

Na osnovu člana 56. Statuta „ Rotas" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 13.11.2020. godine donio je

ODLUKU
o sazivanju XVII redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara
„Rotas" a.d. Banja Luka

I

Saziva se XVII redovna godišnja Skupština akcionara „ROTAS" a.d. Banja Luka za 15.12.2020. godine (utorak) sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva u
Ulici Braće Pišteljića br. 6.

II

Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjednik Skupštine
- komisija za glasanje
- zapisničara
- 2 ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2019. godinu sa Mišljenjem nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu

III

Prijedlozi odluka Skupštine čine sastavni dio ove Odluke

IV

U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati istog dana 15.11.2020. sa početkom u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

V

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara imaju akcionari i njihovi opunomoćnici na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti.

VI

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara: dostaviće se pismenim putem lično, a odluka o sazivu Skupštine akcionara neće se javno oglašavati jer se radi o samo jednom akcionaru.
Odluka o sazivu XVII redovne Skupštine akcionara biće na web stranici Banjalučke berze i na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

VII

Sve informacije i materijale predložene dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u sjedištvu Društva svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 časova.

VIII

O izvršenju ove Odluke starat će se generalni direktor Društva.

IX

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBOR
ĆUBIĆ LJUBOMIR

 Prečice: ROTS